Team building VRB – Chung một niềm tin

VRB là ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và Liên Bang Nga. Hiểu được sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo và các nhân viên VRB không ngừng cố gắng để đạt được các thành tích tốt nhất.