TEAM BUILDING VINMEC 2016 – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Teambuilding Vinmec 2016 mang đề kiến tạo tương lai đã được tổ chức tại biển Hải Tiến- Thanh Hóa. Tham gia chương trình có lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đang công tác tại đơn vị.